Kırşehir Termal Turizm ve San. A.Ş. KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü başlıklı 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında KIRŞEHİR TERMAL TURİZM VE SAN. A.Ş. (”Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve aynı kanunun 11.maddesinde sayılan haklarınız neler olduğu ile ilgili bilgilendirme amacıyla hazırlanan aydınlatma metnindeki kişisel verileriniz ile ilgili yapılan açıklamalar özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.
6698 sayılı KVKK uyarınca, Şirket olarak, veri sorumlusu sıfatıyla GERÇEK KİŞİ MÜŞTERİ VEYA TÜZEL KİŞİ MÜŞTERİNİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİLERİNİN kişisel verilerini aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, sözleşme süresi boyunca ve sözleşmenin sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklayabilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak aktarabileceğiz.
Kişisel Veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel verilerin işlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsamaktadır.
1. Veri Sorumlusu
Şirketin Unvanı : KIRŞEHİR TERMAL TURİZM VE SAN. A.Ş.
Adres : Aşıkpaşa Mah. Dr.İsmail Yağız Cad. Özkent Apt. Kat:2 No:8 Merkez /KIRŞEHİR
Tel No : 0 386 213 30 33
Elektronik Posta : bilgi@kırsehirtermal.com.tr
KEP Adresi : kirsehirtermalturizmsan@hs01.kep.tr
2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, şirketinizle ve/veya sizinle aramızdaki sözleşmenin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve şirketin meşru menfaati gereği sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer temsilcilerden / çalışanlardan topluyoruz. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kanunun 4/2 maddesindeki öngörülen genel ilkeler ışığında açık rıza temini veya 5/2 ve 6/3 maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rıza temin edilmeksizin işlenmektedir.
Tarafımıza sizin tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirketiniz yetkilileri tarafından sözleşme ilişkimiz kapsamında sağlanan ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz, TCKN, ad, soy ad, adres, telefon numarası, finans (ödeme bilgisi), vergi kimlik numarası, banka hesap no, İban no, imza bilgilerinizdir.
Söz konusu kişisel verileriniz;
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi: ürün/hizmet satışı sırasındaki işlemlerinizde işlem güvenliğinin sağlanması
• Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi: ürün/hizmet satışı sırasında denetim faaliyetlerinde bulunulması, sahte işlemlerin tespit edilmesi ve engellenmesi,
• Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi: tarafınızca yapılacak olan ürün/hizmet satışı sırasında finans ve muhasebe süreçlerinin bu bilgilere dayanılarak yürütülmesi
• Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi: alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve dava süreçlerinin tamamlanması, mahkemeler tarafından zorunlu olarak istenmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi: gerektiği hallerde, vermiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda tarafınızla iletişime geçilmesi,
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi: tarafımızca ürün/hizmet satışı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve gerçekleştirdiğimiz iş faaliyetlerinin denetiminin sağlanması,
• Hizmet Süreçlerinin Yürütülmesi: kişisel verilerinizin online satış süreçlerinde kullanılması,
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi: tarafınıza sunulan ürün ve hizmetler konusunda ilişkilerimizin yönetilmesi, taleplerinizin karşılanması ve geri dönüş sağlanması,
• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi: ürün/hizmet satışı sırasında tarafınız bilgileri kullanılarak müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için aktivitelerin yürütülmesi,
• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi: mevzuat gereği bilgilerin verilmesi, yasal mercilerden gelen taleplerin karşılaması amaçları kapsamında işlenmektedir.
3. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları
Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. Maddesindeki esaslar doğrultusunda sınırlı olarak işlenecek olup, açık rızanız ve aynı Kanun’un 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen veri işleme şartlarının varlığı halinde aktarılabilecektir.
Kişisel verileriniz zaman zaman ve faaliyetin gerektirdiği ölçüde, Şirket işleyişimizi yürütebilmek için Şirket’in hizmet aldığı mesleki danışmanlar ve muhasebeciler ve denetçilerle, yasal yükümlülüklerimizi getirmek için hizmet aldığımız iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve uzmanlarıyla, Şirket’in ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlarla, bankalarla, iç ilişkimizin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilir.
Bu amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında kişisel verileriniz;
Satış süreçlerinin yürütülmesi, depolama, saklama, işleme ve arşiv faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, online satış işlemlerinin tamamlanması için iletişim süreçlerinin yürütülmesi, online satış işlemleri ile ilgili tarafınıza destek verilebilmesi, işlem güvenliğinin sağlanması, talepleriniz ile ilgili dönüş yapılabilmesini sağlamak, tarafınız ile iletişim sağlanması, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, hatalı tahsilatın iadesinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla tedarikçilere,
Mevzuat, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler kapsamında kanuna uygun taleplerin yerine getirilmesi, alternatif uyuşmazlık ve dava süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, mahkemelerden talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ve davalara hazırlık yapılması, söz konusu süreçlerin tamamlanması amacıyla anlaşmalı hukuk firmasına aktarılmaktadır:
4. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımı
Kişisel verilerinizin herhangi bir şekilde yurtdışına aktarımı yapılmamaktadır. Ancak, tarafımıza bildirdiğiniz mail adresinin yurtdışı kaynaklı olması durumunda e-mailinize göndereceğimiz mailler yoluyla yurtdışına veri aktarılması sonucunu doğuracağından yurt dışı kaynaklı e mail adreslerine mail göndermek suretiyle kişisel verileriniz yurt dışına aktarımı yapılacaktır.
5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirkete fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi ve Şirket binalarına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla elektronik olarak toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz aramızda sözleşme kurulması ile ilgili olmasından dolayı Kanunun 4(2) maddesindeki öngörülen genel ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rıza temin edilmeksizin, işlenmektedir.
Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir:
• Tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olduğu için işlemekteyiz: Bu sebep, yukarıda belirtilmiş olan kişisel veri işleme amaçlarının iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için hukuki sebep oluşturmaktadır.
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olduğu için işlemekteyiz: Bu sebep, yukarıda belirtilmiş olan kişisel veri işleme amaçlarından alternatif uyuşmazlık çözümleri ( arabuluculuk ) veya mahkeme süreçlerinde ispat için kullanılması için hukuki sebep oluşturmaktadır.
• Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olduğu için işlemekteyiz: Bu sebep, yukarıda belirtilen mevzuat, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler kapsamında kanuna uygun taleplerin yerine getirilmesi, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve dava süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, mahkemelerden talep edilmesi için hukuki sebep oluşturmaktadır.
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli olduğu için işlemekteyiz. Bu sebep, yukarıda belirtilen bilgilerinizle satış işlemlerinin tamamlanması için hukuki sebep oluşturmaktadır.
• Açık rızanız olması halinde işlemekteyiz: Diğer hukuki sebeplerin bulunmadığı durumlarda, özellikle müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama, reklam/promosyon süreçlerinin yürütülmesi sırasında işlenecek olan kişisel verileriniz için vermeniz halinde açık rızanız hukuki sebebi oluşturmaktadır.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Veri sahibi kişi olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklara sahipsiniz:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK 13/1 gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğine istinaden aşağıdaki bilgiler ve yöntemler ile gerçekleştirebilirsiniz.
Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler;
• Başvuru sahibinin, Ad, Soy ad bilgisi.
• Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC Kimlik Numarası eğer değil ise Uyruğu ile birlikte Pasaport numarası veya var ise Kimlik numarası.
• Başvuru sahibinin, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.
• Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks.
• Başvuru sahibinin, Talep konusu
• Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler.

Başvuru Yöntemleri;
• Başvuru sahibi, şahsen Şirket adresine; ‘Başvuru Formu’ doldurarak ıslak imzalı olarak kapalı zarf ile ve zarfın üzerine ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi’ notu ile elden tutanak ile teslimat yapabilir.
• Başvuru sahibi, ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi’ notu ile iadeli taahhütlü posta gönderebilir.
• Başvuru sahibi, Noter aracılığı ile Şirket adresine tebligat çekebilir, fakat tebligat zarfı üzerine ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi’ notu ibaresi eklenmelidir.
• 5070 Sayılı Elektronik imza kanununda tanımlı olan ‘Güvenli Elektronik İmza/Mobil İmza ile Şirketimizin Kayıtlı Elektronik Posta adresine konu kısmına ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi’ notu ile yapabilir.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin e-posta ile başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.
Paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması, doğru olarak aktarılmış olması önemli olup, bu husus Kanun kapsamında veri üzerinde sahip olduğunuz haklarınızı kullanabilmeniz için gereklidir ve yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk ilgili kişiye aittir.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Başvuru Formu ile Şirkete iletmeniz durumunda, yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Ancak, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak yapacağınız başvuruların cevaplanması durumunun ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili kişiden (başvurucudan) Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
7. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi
Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu 4. Maddesi gereğince doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, güncel ve doğru kişisel bilgilerinizi şirketimize yukarıda belirtilen başvuru yöntemleri ile bildirebilirsiniz.
8. Değişiklikler
Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma beyanında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

[4 Eylül 2020]